Våra projekt / Projekt Fördjupning Hållbar platsutveckling, Funäsfjällen

Projekt Fördjupning Hållbar platsutveckling, Funäsfjällen

Hur kan vi tillsammans jobba för hållbar platsutveckling? Det var en av frågorna man fördjupade sig i inom detta projekt.

Ett populärt resmål skapar utmaningar

Funäsfjällen är ett populärt resmål tack vare våra storslagna, lättillgängliga och omväxlande upplevelser i en genuin fjällmiljö, med högkvalitativa spår och leder och ett stort utbud av bra boende, matupplevelser och aktiviteter. Under pandemin ökade besökstrycket på den svenska fjällvärlden och Funäsfjällen hade bland de högsta ökningarna. Ett ökat antal cyklister i fjällvärlden, utanför ledsystemet, skapade skador i den känsliga fjällmiljön samt problem för bl.a. fäbodbrukare, renskötare och vandrare. För besöksnäringen var ökningen både en positiv trend men också en utmaning som platsen tillsammans behövde lösa.

I samband med pandemin fick Tillväxtverket ett regeringsuppdrag för Hållbar Platsutveckling som syftade till att utveckla:

  • hållbara, konkurrenskraftiga platser för besökare, företag, lokalbefolkning och civilsamhälle/föreningsliv, som i sin tur bidrar till hållbara, konkurrenskraftiga destinationer
  • kunskap om hur platsutveckling kan användas för samordnad utveckling av turism och besöksnäring, till nytta för olika målgrupper (besökare, företag och lokalsamhälle)
  • kunskap om hur turism och besöksnäring konkret kan bättre integreras i olika lokala och regionala processer

Pilotprojekt

Under mars-21 till april-22 utlyste Tillväxtverket ett pilotprojekt för att hitta metoder, modeller och arbetssätt för att arbeta med Hållbar Platsutveckling. Funäsfjällen var en av de 13 platser som Tillväxtverket valde ut bland 153 sökanden. Då var Funäsfjällens Ledbolag projektägare och fokusområdet var att utreda hur destinationer och naturområden aktivt kan minimera slitage på leder och naturområden samt förebygga/minska motsättningar mellan markintressenter trots ökad turism samt utveckla näringslivs- och servicestrukturer kopplade till spår och leder, se resultatet: Resultat – Funäsfjällens ledbolag (funasfjallensledbolag.se).

Fördjupningsprojekt

Under april 22 till mars-23 valde Tillväxtverket ut Funäsfjällen som en av fem platser till ett fördjupningsprojekt, med potential att bidra till ett långsiktigt arbete med platsutveckling – även efter projekttidens slut. Därtill deltog åtta utvalda världsarv och biosfärområden.

Resultat

Destination Funäsfjällen har under fördjupningsprojektet arbetat fram samverkanslösningen ”Funäsfjällsmodellen – För en hållbar Fjällvärld” som ska bidra till att platsen långsiktigt behåller och stärker sin attraktionskraft. En presentation av Funäsfjällsmodellen finns här. Film om Funäsfjällsmodellen finns här. Där finns också en metodbeskrivning av fördjupningsprojektet som finns här.

Senast uppdaterad: 2024-07-18